terms and conditions

1. Op de website www.mycitydeal.nl van MyCityDeal.nl worden tegoedbonnen voor prestaties of voor goederen van andere ondernemingen (partners) aangeboden. Uitgever van de tegoedbonnen en debiteur van de in de tegoedbonnen aangegeven prestaties of goederen zijn alleen de telkens aangegeven partners, die deze prestaties op basis van hun betreffende Algemene Voorwaarden leveren. MyCityDeal.nl zelf is het leveren van de in de tegoedbonnen vermelde prestaties of de levering van de aangegeven goederen niet verschuldigd, maar alleen dat de tegoedbon u een recht op het leveren van de prestatie door de partner garandeert. Voor het gebruik van de services van MyCityDeal.nl gelden uitsluitend de navolgende gebruiksvoorwaarden. De door MyCityDeal.nl verkochte tegoedbonnen zijn ofwel gericht op een concrete prestatie (belevenistegoedbon), een concreet product (warentegoedbon) of een bepaalde prestatie resp. goederenwaarde (waardetegoedbon).

2. De website www.mycitydeal.nl evenals het systeem voor de verkoop van de tegoedbonnen op deze site worden geëxploiteerd door:
MyCityDeal.nl
Email: hello(at)mycitydeal.nl

3. De gebruiksvoorwaarden van MyCityDeal.nl worden aanvaard doordat ofwel de betreffende button bij de bestelling bevestigd is, of doordat u daadwerkelijk gebruik maakt van de service. In dat geval erkent u dat wij – MyCityDeal.nl – het gebruik van onze services als erkenning van deze gebruiksvoorwaarden beschouwen. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde onder https://www.mycitydeal.nl/agb worden opgeroepen, afgedrukt of lokaal worden opgeslagen.

4. Zo koopt u een tegoedbon op www.mycitydeal.nl:
4.1 Bevestig de button “kopen” op de startpagina.
4.2 Kies het gewenste aantal tegoedbonnen uit.
4.3 Voer uw naam en uw e-mailadres en uw bankverbinding (naam, rekeningnummer, bankgirocode, bank) resp. credit card in.
4.4 De vermelding van uw koopaanbod vindt plaats door bevestiging van de gebruiksvoorwaarden en door te drukken op de button “kopen”. De aanvaarding van de koopovereenkomst door MyCityDeal.nl vindt plaats met de bevestiging in de vorm van de toezending van de tegoedboncode.
4.5 Wanneer na afloop van de vastgelegde verkooptijd het minimale deelnemers aantal bereikt is en wij uw betaling met succes hebben geboekt, sturen wij u de tegoedbon per email in .pdf-formaat toe.
4.6 Print de tegoedbon uit en verzilver deze in de betreffende winkel resp. bij de betreffende partner.

 

5. Informatie over herroeping
5.1 Wanneer u consument bent, kunt u uw contractverklaring met betrekking tot de koop van de tegoedbon binnen twee weken zonder opgave van redenen in tekstuele vorm (bijv. brief of email) of door terugzending van de tegoedbon herroepen. De termijn begint te lopen na ontvangst van deze informatie in tekstuele vorm, echter niet voor ontvangst van de tegoedbon bij de ontvanger en ook niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens § 312c lid 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) in verbinding met § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV alsmede van onze plichten volgens § 312e lid 1, 1e zin BGB in verbinding met § 3 BGB-InfoV. Om de herroepingtermijn aan te houden is de tijdige verzending van de herroeping of van de tegoedbon voldoende.
5.2 Na het verzilveren van de tegoedbon bij de partner is een herroeping niet meer mogelijk.
5.3 De herroeping dient te worden gestuurd aan:

MyCityDeal – MyCityDeal.nl

Email: hello(at)mycitydeal.nl

5.4 Gevolgen van de herroeping:
In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven resp. het genoten voordeel (bijv. gebruiksvoordelen) te worden afgegeven. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn begint voor u te lopen vanaf de verzending van uw herroepingsverklaring of van de tegoedbon, voor ons vanaf de ontvangst ervan.

6. De duur van de verkoop van een tegoedbon is qua tijd beperkt en wordt per aanbod individueel vastgesteld door MyCityDeal.nl. Na afloop van deze periode is er geen verdere koop meer mogelijk.

7. De betaling van de kant van de klant vindt pas na afloop van het aanbod plaats en alleen wanneer het minimale aantal deelnemers werd bereikt. Wanneer het vereiste minimale aantal deelnemers niet wordt bereikt, komt er geen verkoop van de tegoedbon tot stand en er vindt ook geen debitering van uw rekening of van uw creditcard plaats.

8. De verkoop van de tegoedbon komt pas tot stand, wanneer MyCityDeal.nl uw betaling met succes heeft kunnen boeken. Mocht de betaling bij de eerste poging geen succes opleveren (bijv. omdat de aangegeven rekening niet bestaat, geen dekking heeft, het credit cardnummer verkeerd is of de credit card de limiet heeft bereikt) komt de verkoop van de tegoedbon eveneens niet tot stand.

9. De tegoedbon wordt na de succesvolle koop per email naar het e-mailadres verstuurd dat u bij de bestelling hebt aangegeven. De verzending van de tegoedbon vindt plaats zodra de betaling op onze rekening is geregistreerd.

10. Alle tegoedbonnen zijn van twee eenduidige codenummers voorzien die de partner bij het verzilveren van de tegoedbon met een in zijn bezit zijnde lijst vergelijkt. De tegoedbon kan worden overgedragen. Het vermenigvuldigen, bewerken of veranderen van de tegoedbon is niet geoorloofd. MyCityDeal.nl behoudt zich het recht voor om in geval van een gemotiveerde verdenking ten aanzien van een verboden vermenigvuldiging de opgeslagen gegevens aan de betreffende partner door te geven en juridische stappen te nemen.

11. Voor zover er niets anders aangegeven is, kan iedere tegoedbon slechts één keer, gedurende een restaurant- of winkelbezoek of wanneer er een beroep wordt gedaan op een andere belevenis (of een ander product wordt gekocht) bij de partner worden gebruikt. Wanneer de waarde van de tegoedbon niet volledig wordt verbruikt of wanneer er geen volledig gebruik wordt gemaakt van de prestatie, vervalt de het niet gebruikte verschil. Een restitutie is niet mogelijk.

12. Voor zover er niets anders aangegeven is, biedt de tegoedbon geen recht om een beroep te doen op prestaties of om goederen te verkrijgen op een bepaald tijdstip. Wij adviseren daarom het tijdstip voor het leveren van de prestatie individueel af te spreken met de partner.

13. Als er op de tegoedbon een geldigheidsduur vermeld is dan kan de tegoedbon alleen binnen deze geldigheidsduur bij de partner worden verzilverd. Wanneer de klant de tegoedbon niet binnen de geldigheidsduur verzilverd, kan de tegoedbon bij MyCityDeal.nl in het kader van de wettelijke verjaringstermijn tegen een betaling van administratiekosten ten bedrage van 15% van de koopprijs van de tegoedbon, maximaal echter 10 euro, tegen andere te goedbonnen tot aan het bedrag van de koopprijs van de geruilde tegoedbon worden ingeruild.

14. MyCityDeal.nl garandeert dat de partner de tegoedbon verzilvert, dat wil zeggen dat de prestaties tegen de in de tegoedbon aangegeven voorwaarden worden geleverd, wanneer u de tegoedbon voordat met het leveren van de prestaties wordt begonnen voorlegt. Wanneer de partner de tegoedbon niet inwisselt, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, krijgt de klant de door hem voor de tegoedbon betaalde koopprijs van MyCityDeal.nl vergoed. Daarnaast is MyCityDeal.nl niet verplicht op restitutie- en /of schadeloosstellingbetalingen te doen. MyCityDeal.nl biedt geen garantie voor de door de klant bij de partner verkregen producten of voor de dienstverleningen waarop een beroep is gedaan. De in een tegoedbon vermelde prestatie levert de betreffende partner tegenover de klant voor eigen naam en voor eigen rekening, zodat MyCityDeal.nl tegenover de klant niet aansprakelijk is voor plichtsverzakingen van de partner bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de tegoedbon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal MyCityDeal.nll proberen om een oplossing te vinden. In dat geval dient u ons a.u.b. een email bericht aan hello(at)mycitydeal.nl te schrijven of telefonisch contact met ons op te nemen.

15. MyCityDeal.nl behoudt zich het recht voor om de omvang en de functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of deze stop te zetten. Hoewel wij er alles aandoen om onze service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan. MyCityDeal.nl aanvaardt daarom geen garantie voor de beschikbaarheid van de services of voor het uitblijven van technische storingen of dataverlies.

16. MyCityDeal.nl en de partners behouden zich alle auteurs- en andere rechten aan de service evenals aan de gepubliceerde inhouden, informaties, foto’s, video’s en databases voor (hieronder “beschermd eigendom” genoemd). Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of een anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyCityDeal.nl of van de ter zake betroffen partner is daarom uitdrukkelijk verboden.

17. MyCityDeal.nl kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om wettelijke eisen om te zetten of functionele veranderingen in aanmerking te nemen. De telkens actuele gebruiksvoorwaarden vindt u onder https://www.mycitydeal.nl/agb. Mocht u het met de gewijzigde gebruiksvoorwaarde niet eens zijn, dan kunt u onze service jammer genoeg niet meer gebruiken.

18. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de met de contractpartner gesloten overeenkomst geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

19. Op deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing onder uitsluiting van het UN-kooprecht (CISG). Voor overeenkomsten met kooplieden is de plaats van betaling Berlijn en de uitsluitend bevoegde rechtbank Berlijn. Het forum is eveneens Berlijn, indien bij het instellen van een gerechtelijke eis de woonplaats of de normale verblijfsplaats van de contractpartner niet bekend zijn of indien deze geen zetel in het binnenland (meer) heeft.